6733 S to Ahad Rufaiydah Northern to Khamis Mushayt, Al Harir, Khamis Mushait 62468 2483, Saudi Arabia
18.260248
42.747017


خميس مشيط، طريق الملك خالد
هاتف: 0172208506